Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη.
ΘΕΜΑ: - Ενημέρωση για την αυθαίρετη προσθήκη ολόκληρου έργου (στο 14ο θέμα της Η.Δ. της συνεδρίασης της 7ης Ιουλίου 2014 της Επιτροπής) χωρίς αυτό να περιλαμβάνεται στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε και
- ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αριθμ. 5/80/7-7-2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και το με Α.Π. οικ. 174552/26.08.2014 σχετικό επ’ αυτής έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.
_________________________

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής την 7η Ιουλίου 2014 εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση ως θέμα της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 14 το εξής: «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 127083/2010 και την ΥΑ 203706/2011 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννίνων, στο Νομό Ιωαννίνων – Μελέτη έργων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών ως συνοδό έργο». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων». Το εν λόγω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής.
Όμως στον τίτλο η φράση «Μελέτη έργων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών ως συνοδό έργο» τέθηκε στη συνεδρίαση της 7.7.2014 στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 14 χωρίς να περιλαμβάνεται το θέμα αυτό άρα και το προς εκτέλεση έργο στη δημόσια διαβούλευση, αφού σύμφωνα με: α) την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 21.05.2014 της εφημερίδας της Ηπείρου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», β) την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και στο οικείο κατάστημα και γ) με την αντίστοιχη πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθμ. πρωτ. 54115/1929/21.05.2014 προς το κοινό και τους φορείς, η διαβούλευση και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα αφορούσε το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννίνων, στο Νομό Ιωαννίνων».
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι με τον τρόπο που εισήχθη προς συζήτηση το εν λόγω θέμα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 7ης Ιουλίου 2014 παραπλανήθηκαν τόσο τα μέλη της Επιτροπής – περιφερειακοί σύμβουλοι ως προς την ψήφο τους, όσο και οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που στερήθηκαν το εκ του νόμου δικαίωμα να λάβουν μέρος στη διαβούλευση και να γνωμοδοτήσουν.
Δηλαδή η Επιτροπή Περιβάλλοντος με την παραπάνω ομόφωνη απόφασή της γνωμοδότησε θετικά για άλλο έργο και όχι για αυτό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, τουλάχιστον κατά το μέρος που παράτυπα και αναιτιολόγητα, ιδιαίτερα μάλιστα χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση της Επιτροπής διαφοροποιήσατε το ελεγχόμενο έργο προσθέτοντας τη φράση «Μελέτη έργων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών ως συνοδό έργο».
Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην λάβουν μέρος στη διαβούλευση και ως εκ τούτου εκφράσουν τις τυχόν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις τους, φορείς εντός των διοικητικών ορίων των οποίων θα υλοποιηθούν και θα λειτουργήσουν τα έργα αποχέτευσης του Δήμου Ιωαννιτών καθώς επίσης και κάτοικοι των οικισμών που επηρεάζονται από τα συγκεκριμένα έργα.
Κατόπιν αυτών ο Δήμος Ζίτσας, που είναι ο άμεσα θιγόμενος από την υλοποίηση και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, διότι αυτό θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΥΑΙ εντός των διοικητικών του ορίων και σε απόσταση αναπνοής από τους οικισμούς των κοινοτήτων Ελεούσας, Αγίου Ιωάννη, Άνω & Κάτω Λαψίστας, και αφού προηγήθηκε ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, απέστειλε προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ και υπ’ όψιν της κ. Καϊτατζή Αθ., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16516/18.08.2014 υπόμνημα - επιστολή, υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο κ. Ρογκότη, με το οποίο ζητούσε από το ΥΠΕΚΑ να ενεργήσει τα νόμιμα, ώστε η διαβούλευση να γίνει όπως ο νόμος ορίζει.
Σε συνέχεια του ως άνω υπομνήματος η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 174552/26.08.2014 έγγραφό της απευθυνόμενο προς α) την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και β) τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, συν κοινοποιώντας προς αυτούς το υπόμνημα του Δημάρχου Ζίτσας, ζήτησε να διαβιβαστούν άμεσα στην ΕΥΠΕ καθώς και στο Δήμο Ζίτσας οι απόψεις – διευκρινήσεις τους για όσα έθιγε με το εν λόγω υπόμνημά του ο Δήμος Ζίτσας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Πρόεδρος της Επιτροπής:
1) Νόμιμα ή παράνομα εισήχθη το ως άνω θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 7.7.2014 με διαφορετικό τίτλο και περιεχόμενο από αυτό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση;
2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μετά την λήψη του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 174552/26.08.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να λάβει χώρα η διαβούλευση σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία;

      
 
   
Subscribe to RSS Feed