Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
Προς τον Υπουργό :
– Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κάθε χρόνο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη σε όλη τη χώρα το Υπουργείο, οι Περιφέρειες οι Εταιρείες (που στο πλαίσιο των έργων παραχώρησης διαχειρίζονται Τμήματα του Εθνικού οδικού δικτύου) και οι λοιποί εμπλεκόμενοι Φορείς έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό, έχουν εκδώσει και υποβάλει στην εκάστοτε εποπτεύουσα αρχή προς έγκριση Σχέδια Αποχιονισμού στα οποία προβλέπονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του πάγου και την απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα του οδικού δικτύου. Επίσης έχουν ολοκληρώσει μέσω διαγωνισμών είτε ενοικίασης ειδικού εξοπλισμού εκχιονισμού είτε ανάθεσης της συγκεκριμένης εργασίας σε αναδόχους με τα κατάλληλα προσόντα και τέλος έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
      Βασικός στόχος της ανωτέρω διαδικασίας είναι, στο μέτρο του εφικτού, η διατήρηση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας και ο περιορισμός στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των ατυχημάτων που οφείλονται στην διαδικασία εκδήλωσης αντίστοιχων φαινομένων χιονόπτωσης και παγετού, αφού ως γνωστόν, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους κατά κανόνα ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως είναι ο εγκλωβισμός οχημάτων και εποχουμένων, η διακοπή επικοινωνίας γεωγραφικών τμημάτων της χώρας, η αδυναμία αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., χωρίς να υποβαθμίζονται ανάλογα προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας ή άλλες υποδομές και συνακόλουθα δυσμενή επίπτωση στην Εθνική οικονομία.
Όπως είναι γνωστό η αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες έργων και δράσεων:
 • Στο συντονισμό των φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και
 • Στο σχεδιασμό και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΠΠ, με αριθ. πρωτ. 6785/24-10-2014, για τον καλύτερο προγραμματισμό της χειμερινής συντήρησης, τα σχετικά έργα και εργασίες δύναται να διαχωριστούν σε τρία χρονικά στάδια – περιόδους:
 • Στάδιο 1: Προ-χειμερινή Περίοδος (τέλος προηγούμενης χειμερινής περιόδου έως ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας)
 • Στάδιο 2: Περίοδος Προετοιμασίας (ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου)
 • Στάδιο 3: Χειμερινή Περίοδος (μέσα Νοέμβρη έως αρχές Απρίλη, σύμφωνα πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας).
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται και στην εγκύκλιο της ΓΓΠΠ, προβλέπονται συγκεκριμένα έργα και δράσεις για το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τη χειμερινή συντήρηση, καθώς και οι δράσεις πολιτικής προστασίας που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση μεταξύ άλλων των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού περιγράφοντας αναλυτικά την αντίστοιχη εμπλοκή των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.
Ειδικότερα, για το μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, το οποίο έχει δοθεί σε εταιρίες παραχώρησης με συνακόλουθη ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης από τις ίδιες. Οι εταιρίες αυτές στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων έχουν την ευθύνη της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της χειμερινής συντήρησης, των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων τα οποία έχουν αποδοθεί σε λειτουργία (εκτός του παράπλευρου οδικού δικτύου).
Με δεδομένο επίσης ότι σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις ο φετινός χειμώνας προβλέπεται  απρόβλεπτος και βαρύς,  κυρίως  λογω της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την κρατούσα πραγματικότητα των τελευταίων ετών τα φαινόμενα να εκδηλώνονται  απότομα και με ιδιαίτερη σφοδρότητα, η πιθανά παρουσιαζόμενη ολιγωρία εγκυμονεί τον σοβαρό κίνδυνο να βρεθεί απροετοίμαστος και γυμνός ο σχετικός μηχανισμός  στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης αντίστοιχων φαινομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται  στην ομαλή κυκλοφορία των οδικών κυρίως αρτηριών, στην Εθνική οικονομία και κυρίως τον προφανή κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών στην περίπτωση εγκλωβισμού οχημάτων χρηστών των οδικών δικτύων, κατά την  εξέλιξη και όχι μόνο αντίστοιχων καιρικών φαινομένων .
Επειδή,
 • Μεγάλο μέρος των αυτοκινητοδρόμων της χώρας έχει δοθεί σε εταιρικά σχήματα στα πλαίσια των συμβάσεων παραχώρησης.
 • Κατά συνέπεια, οι ίδιες έχουν την αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης, στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης και της χειμερινής συντήρησης, των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων τα οποία έχουν αποδοθεί σε λειτουργία (εκτός του παράπλευρου οδικού δικτύου).
 • Την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τα ΠΔ 4/2008 (ΦΕΚ 13/Α/2008), 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008), 109/2014 (176/Α/2014) και την ΥΑ Δ17α/10/173/15-11-2012 (ΦΕΚ 3070/Β/2012), έχει η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 • Την αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων και τις αρμοδιότητες χειμερινής – συντήρησης αποχιονισμού, έχουν:
 • Η εταιρία “Εγνατία Οδός ΑΕ” για το οδικό δίκτυο: Αυτοκινητόδρομοι Α2, Α1/Α2, Α1, Α25, Α29, Α23 και υποθαλάσσια αρτηρία Ακτίου – Πρέβεζας.
 • Τα εταιρικά σχήματα των εν εξελίξει συμβάσεων παραχώρησης.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 • Έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί έγκαιρα τα Σχέδια χειμερινής συντήρησης (αποχιονισμού) των εταιριών παραχώρησης και της “Εγνατία Οδός ΑΕ”;
 • Έχουν εγκριθεί τα σχέδια αυτά από τον εκάστοτε Ανεξάρτητο Μηχανικό, δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα των Εγχειριδίων Λειτουργίας των εταιριών παραχώρησης, σύμφωνα με το Α4/01/22/οικ.19100/15-11-2012 έγγραφο της ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΛΣΕΠ;
 • Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων έχει προβεί στην παραλαβή των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης μετά την έγκριση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό;
 • Η παραπάνω Δ/νση έχει ελέγξει τα εν λόγω σχέδια ως προς την τήρηση των συμβατικών απαιτήσεων και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, έχει προχωρήσει σε έγκαιρη εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης;
 • Έχουν εγκριθεί τα σχέδια αυτά από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης όπως αυτές καθορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία αστυνόμευσης (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, κλπ);
 • Έχουν προχωρήσει οι παραχωρησιούχες εταιρίες σε κατάλληλη προετοιμασία του μηχανισμού με βάση τα σχέδια αυτά με τις προβλεπόμενες ασκήσεις είτε στο πεδίο είτε επί χάρτου;
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 • Αιτείται η κατάθεση αντιγράφων των εγκεκριμένων Σχεδίων Αποχιονισμού για την περίοδο 2014-2015 των υπόχρεων Φορέων (εταιρίες παραχώρησης και “Εγνατία Οδός ΑΕ”).
Subscribe to RSS Feed